Analog modules

-Các module analog cung cấp thêm ngõ vào /ra với tín hiệu tương tự ngoài các đầu vào/ra tương tự hiện có tahi cpu.

- Các module tín hiệu như các module riêng biệt có thể được sử dụng với tất cả các CPU SIMATIC S7-1200 ngoại trừ CPU 1211c.

MODULEARTICLE NO.OPEN IN TIA SELECTION TOOL
SM 1231 - Analog input modules
information inside Industry Mall
SM 1231 AI 4 x 13 bit analog input (voltage/current)
6ES7231-4HD32-0XB0

cấu hình và đặt hàng
SM 1231 AI 8 x 13 bit analog input (voltage/current)
6ES7231-4HF32-0XB0

cấu hình và đặt hàng
SM 1231 AI 4 x 16 bit analog input (voltage/current)
6ES7231-5ND32-0XB0

cấu hình và đặt hàng
SM 1231 AI RTD 4 x 16 bit analog input (resistance)
6ES7231-5PD32-0XB0

cấu hình và đặt hàng
SM 1231 AI RTD 8 x 16 bit analog input (resistance)
6ES7231-5PF32-0XB0

cấu hình và đặt hàng
SM 1231 AI TC 4 x 16 bit analog input (thermocouple)
6ES7231-5QD32-0XB0

cấu hình và đặt hàng
SM 1231 AI TC 8 x 16 bit analog input (thermocouple)
6ES7231-5QF32-0XB0

cấu hình và đặt hàng
SM 1232 - Analog output modules
information inside Industry Mall
SM 1232 DC 2 x 14 bit analog output (voltage/current)
6ES7232-4HB32-0XB0

cấu hình và đặt hàng
SM 1232 DC 4 x 14 bit analog output (voltage/current)
6ES7232-4HD32-0XB0

cấu hình và đặt hàng
SM 1234 - Analog hybrid modulesinformation inside Industry Mall
SM 1234 DC/DC 4 x 13 bit analog input / 2 x 14 bit analog output (voltage/current)
6ES7234-4HE32-0XB0

cấu hình và đặt hàng
SM 1238 – Energy Meter 480VAC
information inside Industry Mall
SM1238 Energy Meter Module for recording in 1- and 3-phase networks
(TN, TT) up to 480 V AC; ampere current: 1 A, 5 A
6ES7238-5XA32-0XB0

cấu hình và đặt hàng
1.370.000 đ 2.327.000 đ (1.507.000 đ inc tax)
53 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7232-4HA30-0XB0

6ES7232-4HA30-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog output, SB 1232, 1 AO, +/-10 V DC (12 bit resol.) or 0-20mA (11 bit resol.)

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.03 Kg
5.170.000 đ 8.783.000 đ (5.687.000 đ inc tax)
5 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7231-4HF32-0XB0

6ES7231-4HF32-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231, 8 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2.5 V, or 0-20 mA/4-20 mA, 12 bit+sign or (13 bit ADC)

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.21 Kg
4.630.000 đ 7.862.000 đ (5.093.000 đ inc tax)
70 item(s)

SIMATIC S7-1200, analog I/ 6ES7234-4HE32-0XB0

6ES7234-4HE32-0XB0

SIMATIC S7-1200, analog I/O SM 1234, 4 AI/2 AO, +/-10 V, 14-bit resolution or 0 (4)-20mA, 13-bit resolution

Brand: Siemens AG
Made in: Đức
5.170.000 đ 8.783.000 đ (5.687.000 đ inc tax)
7 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7231-5ND32-0XB0

6ES7231-5ND32-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231, 4 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2.5 V, +/-1.25 or 0-20 mA/4-20 mA, 15 bit+sign bit

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.16 Kg
1.370.000 đ 2.327.000 đ (1.507.000 đ inc tax)
39 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7231-5PA30-0XB0

6ES7231-5PA30-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231RTD, 1 AI RTD, Pt100 and Pt1000

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.04 Kg
5.360.000 đ 9.108.000 đ (5.896.000 đ inc tax)
55 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7232-4HD32-0XB0

6ES7232-4HD32-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog output, SM 1232, 4 AO, +/-10 V, 14-bit resolution, or 0-20 mA/4-20 mA, 13-bit resolution

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.21 Kg
3.180.000 đ 5.395.000 đ (3.498.000 đ inc tax)
3 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7231-4HD32-0XB0

6ES7231-4HD32-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231, 4 AI, +/-10 V, +/-5 V, +/-2.5 V, or 0-20 mA/4-20 mA, 12 bit+sign (13 bit ADC)

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.17 Kg
4.450.000 đ 7.550.000 đ (4.895.000 đ inc tax)
33 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7231-5PD32-0XB0

6ES7231-5PD32-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 4xAI RTD module

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.21 Kg
7.160.000 đ 12.158.000 đ (7.876.000 đ inc tax)
22 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7231-5PF32-0XB0

6ES7231-5PF32-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 RTD, 8xAI RTD module

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.3 Kg
910.000 đ 1.540.000 đ (1.001.000 đ inc tax)
57 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7231-4HA30-0XB0

6ES7231-4HA30-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231, 1 AI, +/-10 V DC (12 bit resol.) or 0-20 mA

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.03 Kg
1.370.000 đ 2.327.000 đ (1.507.000 đ inc tax)
39 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7231-5QA30-0XB0

6ES7231-5QA30-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SB 1231 TC, 1 AI thermocouples Type J or K

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.03 Kg
4.450.000 đ 7.550.000 đ (4.895.000 đ inc tax)
16 item(s)

SIMATIC S7-1200 6ES7231-5QD32-0XB0

6ES7231-5QD32-0XB0

SIMATIC S7-1200, Analog input, SM 1231 TC, 4 AI thermocouples

Brand: Siemens AG
Made in: CHINA
Weight: 0.17 Kg